ÓRATERV

 

DOŠ I Lendava ima zaradi statusa dvojezične šole prilagojen predmetnik, ki je objavljen v Izvedbenih navodilih za izvajanje programa dvojezične osnovne šole, ki sta jih izdala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo. Predmetnik je začel veljati s 1. sep. 2016.   

 

A – KÖTELEZŐ PROGRAM

 

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

8.r.

9.r.

Slovenščina 1/Szlovén nyelv 1

6

6

6

5

5

5

4

3,5

4,5

Slovenščina 2/Szlovén nyelv 2

3

4

4

 

 

 

 

 

 

Slovenščina HOP

5

5,5

5

5

5

5

4

3,5

4,5

Madžarščina 1/Magyar nyelv 1

6

6

6

5

5

5

4

3,5

4,5

Madžarščina 2/Magyar nyelv 2

3

4

4

5

5

5

4

3,5

4,5

Madžarščina HOP

5

5,5

5

5

5

5

4

3,5

4,5

Matematika/Matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

Tuji jezik/Idegen nyelv

 

2

2

2

3

4

4

3

3

Likovna umetnost/Képzőművészet

2

2

1,5

1

1,5

1

1

1

0,5

Glasbena umetnost/Zeneművészet

2

2

2

1

1

1

1

1

0,5

Družba/Társadalomismeret

 

 

 

1,5

2,5

 

 

 

 

Geografija/Földrajz

 

 

 

 

 

1

2

1,5

2

Zgodovina/Történelem

 

 

 

 

 

1

2

2

2

Domovinska in državljanska kultura in etika/ Hon- és állampolgári kultúra, valamint etika

 

 

 

 

 

 

0,5

0,5

 

Spoznavanje okolja/Környezetismeret

2

2

2,5

 

 

 

 

 

 

Fizika/Fizika

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Kemija/Kémia

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Biologija/Biológia

 

 

 

 

 

 

 

1,5

2

Naravoslovje/Természettudományok

 

 

 

 

 

1,5

2,5

 

 

Naravoslovje in tehnika/

Természettudomány és technika

 

 

 

2,5

2,5

 

 

 

 

Tehnika in tehnologija/Technika és technológia

 

 

 

 

 

1,5

1

1

 

Gospodinjstvo/Háztartástan

 

 

 

 

0,5

0,5

 

 

 

Šport/Sport

3

3

3

2,5

2,5

2

2

2

2

Izbirni predmeti/Választható tantárgyak

 

 

 

 

 

 

2/3

2/3

2/3

Oddelčna skupnost/Tagozati közösség

0

0

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Število predmetov/A tantárgyak száma

7

8

8

9

10

12

13/14

15/16

14/15

Število ur tedensko/Heti óraszám

22

25

26

25,5

27,5

27,5

29/30

29,5/30,5

30/31

Število tednov pouka/Tanítási hetek száma

35

35

35

35

35

35

35

35

32

 

B – NEM KÖTELEZŐ PROGRAM

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7.

r.

8. r.

9.

 r.

Prvi tuji jezik

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi tuji jezik

 

 

 

 

 

 

2

2

2

umetnost,

računalništvo, šport, tehnika

 

 

 

2/1

2/1

2/1

 

 

 

Individualna in skupinska pomoč učencem

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Dopolnilni in dodatni pouk

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Interesne dejavnosti

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

 

Dnevi dejavnosti/Tevékenységi napok

Število dni letno/Napok évi száma

Skupaj ur dejavnosti/

Tevékenységi órák összesen

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  
Kulturni dnevi/Kultúrnapok 4 4 4 3 3 3 3 3 3 150,0
Naravoslovni dnevi/Természetismereti napok 3 3 3 3 3 3 3 3 3 135,0
Tehniški dnevi/Technikai napok 3 3 3 4 4 4 4 4 4 165,0
Športni dnevi/Sportnapok 5 5 5 5 5 5 5 5 5 225,0
Skupaj vseh ur/Órák száma összesen

675,0

Število tednov dejavnosti/

Tevékenységi hetek száma

3 3 3 3 3 3 3 3 3